§1 Προοίμιο και πεδίο εφαρμογής

(1) Οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (GTC) ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή έκπτωσης

(2) Η έκδοση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων που ισχύει τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης είναι καθοριστική. .

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να προβληθούν ελεύθερα ανά πάσα στιγμή στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση URL http://serverdiscounter.com/agb/ και είναι διαθέσιμοι για εκτύπωση ή λήψη.

(3) Οι πελάτες κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μπορούν να είναι τόσο καταναλωτές όσο και επιχειρηματίες.

(4) Καταναλωτής κατά την έννοια του GTC είναι, σύμφωνα με την § 13 BGB, κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή με τη Serverdiscounter για σκοπό που δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στην εμπορική ούτε στην αυτοαπασχολούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα.

(5) Επιχειρηματίας κατά την έννοια του GTC είναι, σύμφωνα με την § 14 BGB, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με δικαιοπρακτική ικανότητα που, κατά τη σύναψη νομικής συναλλαγής με τη Serverdiscounter, ενεργεί κατά την άσκηση των εμπορικών ή μη μισθωτών τους επαγγελματική δραστηριότητα. Μια εταιρική εταιρεία με εταιρική μορφή είναι μια εταιρική σχέση προικισμένη με την ικανότητα να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Ένας πελάτης που εκπροσωπεί ένα δημόσιο ειδικό ταμείο θεωρείται επίσης επιχειρηματίας με αυτή την έννοια.

§2 Αντικείμενο της σύμβασης και σύναψη της σύμβασης

(1) Ο Serverdiscounter παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων ως πάροχος πλήρους υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο εύρος των υπηρεσιών των διακομιστών discounter προκύπτει από την αντίστοιχη περιγραφή υπηρεσίας στον ιστότοπο του διακομιστή discounter.

(2) Οι περιγραφές υπηρεσιών που περιέχονται στον ιστότοπο δεν συνιστούν δεσμευτικές προσφορές για τη σύναψη σύμβασης.

Ο πελάτης, από την άλλη, μπορεί να υποβάλει δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη συμβολαίου φιλοξενίας επιλέγοντας το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που παρέχεται από το διακομιστή discounter. Κατά την παραγγελία μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί πρώτα να επιλέξει το επιθυμητό πακέτο υπηρεσιών και, εάν χρειάζεται, να επιλέξει επιπλέον υπηρεσίες.

Αφού επιλεγούν οι επιθυμητές υπηρεσίες, ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί «Αγορά» αφού εισαγάγει τα συμβατικά σχετικά δεδομένα και επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής για να υποβάλει δεσμευτική παραγγελία. Ως μέρος της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Αγορά", τα σφάλματα εισαγωγής δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν.

Η Serverdiscounter μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά συμβολαίου του πελάτη μέσω γραπτής ή ηλεκτρονικά διαβιβασμένης επιβεβαίωσης παραγγελίας ή παρέχοντας τις υπηρεσίες.

Επομένως, η σύμβαση συνάπτεται από τον πελάτη που κάνει μια προσφορά και αποδέχεται αυτήν την προσφορά από τον εκπτωτικό διακομιστή.

(3) Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρήσεις του ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις συνήθεις εισόδους του ποντικιού και του πληκτρολογίου καθώς και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά εμπρός και πίσω του προγράμματος περιήγησης.

(4) Η Serverdiscounter δικαιούται να αλλάξει στη συνέχεια το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης με τη συγκατάθεση του πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή είναι λογική για τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της Serverdiscounter. Η συγκατάθεση για την αλλαγή της σύμβασης θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν ο πελάτης δεν αντιταχθεί στην αλλαγή εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήψη της ειδοποίησης της αλλαγής. Η ειδοποίηση της αλλαγής θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail που καθόρισε ο πελάτης κατά τη σύναψη της σύμβασης ή ταχυδρομικώς. Το discounter διακομιστή αναλαμβάνει να ενημερώσει τον πελάτη για τις συνέπειες της μη αντίρρησης με την ειδοποίηση αλλαγής. Εάν οι αλλαγές γίνουν εις βάρος του πελάτη, ο πελάτης μπορεί να τερματίσει τη συμβατική σχέση χωρίς προειδοποίηση εντός ενός μηνός από τη λήψη της ειδοποίησης αλλαγής.
§3 Πολιτική ακύρωσης για καταναλωτές σύμφωνα με την § 1 στοιχείο 4

απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρει εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να εξηγούν το λόγο αυτό το συμβόλαιο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας

Metaliance ISP Systems εκ
Friedrichstraste 123
10117 Βερολίνο

Τηλέφωνο:+49 (0)30513008190

Φαξ:+49 (0)30513008199

Email: info(at)serverdiscounter.com

με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail) της απόφασής σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση.

Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ανάκληση αυτής της σύμβασης.
§4 Ειδικές Διατάξεις για τη θέση σε λειτουργία και την καταχώριση τομέων

(1) Εάν ο πελάτης έχει επίσης αναθέσει την κατοχύρωση domain με το διακομιστή discounter, οι συμβατικοί όροι του αντίστοιχου μητρώου αποτελούν επίσης μέρος της σύμβασης. Κατά την ανάθεση τομέων ανωτάτου επιπέδου, ισχύουν επίσης οι αντίστοιχες συνθήκες κατανομής για τους αντίστοιχους τομείς ανώτατου επιπέδου. Κατά την ανάθεση τομέων .de, ισχύουν οι όροι τομέα του Denic eG. Οι αντίστοιχοι όροι ανάθεσης μπορούν να προβληθούν στις αναθέτουσες αρχές και οργανισμούς. Ως μέρος της προμήθειας για την καταχώριση τομέων, το discounter διακομιστή οφείλει την αίτηση για τον τομέα μόνο στον οργανισμό έκδοσης ή στο γραφείο εγγραφής. Το discounter διακομιστή λειτουργεί μόνο ως ενδιάμεσος στο πλαίσιο της κατανομής τομέων. Ειδικότερα, το Serverdiscounter δεν έχει καμία επιρροή στην κατανομή των τομέων, γι' αυτό και ο Serverdiscounter δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για το γεγονός ότι ο επιθυμητός τομέας μπορεί να εκχωρηθεί στον πελάτη από το μητρώο ή είναι απαλλαγμένος από δικαιώματα τρίτων.

(2) Η εγγραφή πραγματοποιείται από το διακομιστή discounter στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη. Ο πελάτης εισάγεται ως κάτοχος τομέα και διαχειριστής του αντίστοιχου τομέα.

(3) Εάν το μητρώο αυξάνει τις τιμές για την παροχή τομέων, το Serverdiscounter δικαιούται να προσαρμόσει τις τιμές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αύξησης από το μητρώο. Το server discounter αναλαμβάνει να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη για το χρόνο και την έκταση της αύξησης της τιμής. Μετά την αύξηση της τιμής, ο πελάτης έχει ειδικό δικαίωμα καταγγελίας για περίοδο 2 εβδομάδων έως το τέλος του αντίστοιχου μήνα.

(4) Κατά την παραγγελία κατοχύρωσης τομέα, ο πελάτης εγγυάται ότι το ζητούμενο domain δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων και δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Ο πελάτης απαλλάσσει το discounter διακομιστή από όλες τις αξιώσεις τρίτων που προβάλλονται κατά του discounter διακομιστή λόγω εικαζόμενης παράβασης του νόμου λόγω του τομέα.

(5) Σε περίπτωση κατάσχεσης ή άλλης απώλειας του domain, ο πελάτης αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως το discounter του διακομιστή.

(6) Στο πλαίσιο της μεταφοράς του τομέα σε άλλο πάροχο, της διαγραφής ή της αλλαγής του τομέα, ο πελάτης συμφωνεί να συνεργαστεί στον βαθμό που απαιτείται, ιδίως να υποβάλει αμέσως τις δηλώσεις πρόθεσης που απαιτούνται στο μητρώο.

(7) Ως μέρος της εγγραφής, ο πελάτης πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αμέσως και με ειλικρίνεια. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα λανθασμένων ή ανακριβών πληροφοριών που παρέχονται από τον πελάτη πρέπει να βαρύνουν τον ίδιο τον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης πρέπει επίσης να αποζημιώσει στο διακομιστή discounter για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την εγγραφή.

(8) Εάν ένα τρίτο μέρος επικαλείται αξιόπιστα δικαιώματα για ονόματα τομέα, το Serverdiscounter μπορεί να αποκλείσει το περιεχόμενο του πελάτη μέχρι δικαστικής διευκρίνισης. Ο πελάτης συμφωνεί με το παρόν.

(9) Εάν ο πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση πριν από το τέλος του RegPhase (εγγραφή), ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα έξοδα εγγραφής για ένα έτος σύμφωνα με τον έγκυρο τιμοκατάλογο.

(10) Η Serverdiscounter δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει το περιεχόμενο των πελατών μας για πιθανές νομικές παραβιάσεις.

§5 Τιμές και πληρωμή

(1) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου φόρου προστιθέμενης αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

(2) Ισχύουν οι νομικοί κανόνες σχετικά με τις συνέπειες της αθέτησης πληρωμών.

(3) Το Serverdiscounter διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις χρεώσεις. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για τις τροποποιημένες χρεώσεις τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν τεθούν σε ισχύ στη διεύθυνση e-mail που δόθηκε κατά την παραγγελία. Οι αυξήσεις των τελών έχουν ως αποτέλεσμα έκτακτο δικαίωμα καταγγελίας για τον πελάτη με προειδοποίηση 2 εβδομάδων. Οι αυξήσεις των τελών που είναι γνωστές τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας (π.χ. η λήξη της προσωρινής μείωσης των τελών για νέους πελάτες) δεν απαιτούν ξεχωριστή ειδοποίηση και δεν δικαιολογούν ειδικό δικαίωμα καταγγελίας.

(4) Επί του παρόντος είναι δυνατοί οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:

νομοσχέδιο
χρέωση
Sofortüberweisung
Πιστωτική κάρτα
Paypal

 

§6 Χρόνοι απόκρισης και καταστολή παρεμβολών

(1) Χωρίς σύμβαση SLA: Χωρίς σύμβαση SLA, οι πελάτες εκκαθαρίζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων των επίσημων αργιών) με χρόνο απόκρισης εντός 24 ωρών. Η τηλεφωνική γραμμή είναι στελεχωμένη από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 π.μ. έως τις 18 μ.μ

(2) SLA8h: Οι πελάτες με σύμβαση SLA8h επισκευάζονται Δευτέρα - Κυριακή με εγγυημένο χρόνο απόκρισης 8 ωρών. Η τηλεφωνική γραμμή είναι στελεχωμένη 24/7.

(3) SLA4h: Οι πελάτες με σύμβαση SLA4h επισκευάζονται Δευτέρα - Κυριακή με εγγυημένο χρόνο απόκρισης 4 ωρών. Η τηλεφωνική γραμμή είναι στελεχωμένη 24/7.

(4) SLA1h: Οι πελάτες με σύμβαση SLA1h επισκευάζονται Δευτέρα - Κυριακή με εγγυημένο χρόνο απόκρισης 1 ώρας. Η τηλεφωνική γραμμή είναι στελεχωμένη 24/7.

 

§7 Υποχρεώσεις πελατών

(1) Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει πλήρως και σωστά τα απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώνει άμεσα τις αλλαγές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για δεδομένα διευθύνσεων, τραπεζικά στοιχεία και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(2) Ο πελάτης αναλαμβάνει να αλλάξει άμεσα τους εκχωρημένους κωδικούς πρόσβασης. Είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη χρήση ασφαλών κωδικών πρόσβασης. Ο πελάτης διαχειρίζεται προσεκτικά τους κωδικούς πρόσβασης και άλλα δεδομένα πρόσβασης και τα κρατά μυστικά. Υποχρεούται επίσης να πληρώσει για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή παραγγέλνουν τρίτοι χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πρόσβασης και τους κωδικούς πρόσβασης του, στο μέτρο που είναι υπεύθυνος για αυτό.

(3) Ο πελάτης υποχρεούται να ρυθμίζει τα συστήματα και τα προγράμματά του με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θίγεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα ή η διαθεσιμότητα συστημάτων, δικτύων και δεδομένων από το Serverdiscounter ή τρίτα μέρη.

(4) Για ορισμένους διακομιστές, μόνο ο πελάτης έχει δικαιώματα διαχειριστή. Το Serverdiscounter δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους διακομιστές. Επομένως, είναι ευθύνη του πελάτη να εγκαταστήσει λογισμικό ασφαλείας, να λαμβάνει τακτικές πληροφορίες σχετικά με γνωστά κενά ασφαλείας και να κλείνει γνωστά κενά ασφαλείας. Η εγκατάσταση προγραμμάτων συντήρησης ή άλλων προγραμμάτων.

(5) Οι προσφορές με κατ' αποκοπήν συντελεστή επισκεψιμότητας είναι όγκοι δίκαιης χρήσης Ο πελάτης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο συμφωνημένος όγκος μεταφοράς δεδομένων
δεν ξεπερνιέται. Διαφορετικά, το Serverdiscounter διατηρεί το δικαίωμα να επιταχύνει τον διακομιστή στα 10 Mbit/s. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, ισχύει όριο 10 Mbit/s από όγκο 10 TB / μήνα. Όλη η κίνηση χωρίς κατ' αποκοπή συντελεστή κίνησης, όπως τα τιμολόγια συντοπισμού, εξαιρείται από αυτό.

(6) Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων του με τη μορφή των δικών του αντιγράφων ασφαλείας, ο Serverdiscounter δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων. Εξαιρούνται εδώ συστήματα με συμβόλαια συντήρησης μεταξύ του discounter διακομιστή και του πελάτη.

(7) Η χρήση των υπηρεσιών του Serverdiscounter, για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού ή καταχρηστικών botnet, για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή για phishing, για παραβίαση εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων ή πειρατεία, δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, παραποίηση προϊόντων ή άλλη συμπεριφορά που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαγορευμένος.