§1 Preambule en reikwijdte

(1) De volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen de klant en de serverdiscounter

(2) De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van deze algemene voorwaarden is bepalend. .

De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde vrij in te zien op internet onder de URL http://serverdiscounter.com/agb/ en zijn beschikbaar om te printen of te downloaden.

(3) Klanten in de zin van deze Algemene Voorwaarden kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn.

(4) Een consument in de zin van de AV is, in overeenstemming met § 13 BGB, elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met Serverdiscounter voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

(5) Ondernemer in de zin van de AV is, volgens § 14 BGB, een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtsbevoegdheid die, bij het sluiten van een rechtshandeling met Serverdiscounter, handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige professionele activiteit. Een vennootschap onder firma is een maatschap met de capaciteit om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan. Een klant die een publiek bijzonder fonds vertegenwoordigt, wordt in deze zin ook als ondernemer beschouwd.

§2 Voorwerp van het contract en totstandkoming van het contract

(1) Serverdiscounter levert webhostingdiensten als full-service provider. De specifieke omvang van de diensten van de serverdiscounters vloeit voort uit de respectieve servicebeschrijving op de website van de serverdiscounter.

(2) De servicebeschrijvingen op de website vormen geen bindende aanbiedingen voor het sluiten van een contract.

De klant kan daarentegen een bindend aanbod doen om een ​​hostingcontract af te sluiten door het specifieke servicepakket te selecteren met behulp van het online bestelformulier van de serverdiscounter. Bij het bestellen via het online bestelformulier kan de klant eerst het gewenste servicepakket selecteren en eventueel aanvullende diensten selecteren.

Nadat de gewenste diensten zijn geselecteerd, klikt de klant na het invoeren van de contractueel relevante gegevens en het selecteren van de gewenste betaalmethode op de knop "Kopen" om een ​​bindende bestelling te plaatsen. Als onderdeel van het online bestelformulier moet de klant deze algemene voorwaarden bevestigen. Na het klikken op de knop "Kopen" kunnen de invoerfouten niet meer worden gecorrigeerd.

Serverdiscounter kan het contractaanbod van de klant accepteren door middel van een schriftelijke of elektronisch verzonden orderbevestiging of door het leveren van de diensten.

De overeenkomst komt dus tot stand doordat de klant een aanbod doet en dit aanbod door de serverdiscounter aanvaardt.

(3) Vóór de bindende verzending van de bestelling kan de klant zijn invoer op elk moment corrigeren met de gebruikelijke muis- en toetsenbordinvoer en met de vooruit- en terugtoetsen van de browser.

(4) Serverdiscounter is gerechtigd de inhoud van deze overeenkomst naderhand met instemming van de klant te wijzigen, mits de wijziging voor de klant redelijk is, rekening houdend met de belangen van Serverdiscounter. De instemming met de contractwijziging wordt geacht te zijn verleend indien de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de wijziging. De kennisgeving van wijziging wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven bij het sluiten van het contract of per post. De serverdiscounter verplicht zich de klant te informeren over de gevolgen van het niet bezwaar maken tegen de wijzigingsmelding. Indien de wijzigingen in het nadeel van de klant worden aangebracht, kan de klant de contractuele relatie zonder opzegtermijn beëindigen binnen een maand na ontvangst van de wijzigingsmededeling.
§3 Annuleringsvoorwaarden voor consumenten volgens § 1 punt 4

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Metaliance ISP-systemen ek
Friedrichstrasse 123
10117 Berlijn

Telefoon:+49 (0)30513008190

Telefax:+49 (0)30513008199

E-mail: info(at)serverdiscounter.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.
§4 Bijzondere bepalingen voor het in gebruik nemen en registreren van domeinen

(1) Als de klant ook de registratie van domeinen bij de serverdiscounter heeft aangevraagd, worden de contractvoorwaarden van de respectieve registry ook onderdeel van het contract. Bij ingebruikname van topleveldomeinen gelden ook de bijbehorende toewijzingsvoorwaarden voor de respectievelijke topleveldomeinen. Bij ingebruikname van .de domeinen zijn de domeinvoorwaarden van Denic eG van toepassing. De respectievelijke gunningsvoorwaarden zijn in te zien bij de uitbestedende diensten en organisaties. In het kader van de commissie voor de registratie van domeinen is de serverdiscounter de aanvraag voor het domein enkel verschuldigd aan de uitgevende organisatie of het registratiebureau. De serverdiscounter treedt enkel op als tussenpersoon in het kader van de toewijzing van domeinen. In het bijzonder heeft Serverdiscounter geen enkele invloed op de toewijzing van domeinen, daarom kan Serverdiscounter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het feit dat het gewenste domein door de registry aan de klant kan worden toegewezen of vrij is van rechten van derden.

(2) De serverdiscounter registreert zich in naam en voor rekening van de klant. De klant wordt ingevoerd als de domeineigenaar en beheerder van het betreffende domein.

(3) Indien de registry de prijzen voor het ter beschikking stellen van domeinen verhoogt, is Serverdiscounter gerechtigd de prijzen aan te passen vanaf de ingangsdatum van de verhoging door de registry. De serverdiscounter verplicht zich de klant onverwijld op de hoogte te stellen van het tijdstip en de omvang van de prijsverhoging. Nadat de prijsverhoging heeft plaatsgevonden, heeft de klant een bijzonder recht van opzegging gedurende een periode van 2 weken tot het einde van de betreffende maand.

(4) Bij het bestellen van een domeinregistratie garandeert de klant dat het aangevraagde domein geen inbreuk maakt op de rechten van derden en geen inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving. De klant vrijwaart de serverdiscounter van alle aanspraken van derden die tegen de serverdiscounter worden ingesteld vanwege een vermeende inbreuk op de wet vanwege het domein.

(5) Bij inbeslagname of ander verlies van het domein verbindt de klant zich ertoe de serverdiscounter onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(6) In het kader van de overdracht van het domein naar een andere aanbieder, het verwijderen of wijzigen van het domein, stemt de klant ermee in om voor zover nodig mee te werken, met name om de vereiste intentieverklaringen onmiddellijk bij de registry in te dienen.

(7) Als onderdeel van de registratie moet de klant alle noodzakelijke informatie onmiddellijk en naar waarheid verstrekken. Eventuele kosten die ontstaan ​​als gevolg van door de klant verstrekte onjuiste of onnauwkeurige informatie komen voor rekening van de klant zelf. In dit geval moet de klant de serverdiscounter ook de kosten vergoeden die in verband met de registratie zijn gemaakt.

(8) Indien een derde partij zich op geloofwaardige wijze beroept op rechten op domeinnamen, kan Serverdiscounter de inhoud van de klant blokkeren tot gerechtelijke opheldering. De klant gaat hiermee akkoord.

(9) Indien de klant het contract beëindigt voor het einde van de RegPhase (registratie), moet de klant de registratiekosten voor één jaar terugbetalen volgens de geldige prijslijst.

(10) Serverdiscounter is niet verplicht om de inhoud van onze klanten te controleren op mogelijke juridische overtredingen.

§5 Prijzen en Betaling

(1) Alle prijzen zijn in euro's inclusief de wettelijke BTW van de Bondsrepubliek Duitsland.

(2) De wettelijke regels met betrekking tot de gevolgen van wanbetaling zijn van toepassing.

(3) Serverdiscounter behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. De klant wordt op het bij de bestelling opgegeven e-mailadres geïnformeerd over gewijzigde tarieven uiterlijk 4 weken voordat deze van kracht worden. Verhogingen van het honorarium leiden tot een buitengewoon opzeggingsrecht voor de klant met een opzegtermijn van 2 weken. Verhogingen van de tarieven die bekend zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst (bijv. het verstrijken van de tijdelijke verlaging van de tarieven voor nieuwe klanten) vereisen geen afzonderlijke kennisgeving en rechtvaardigen geen speciaal opzeggingsrecht.

(4) De volgende betaalmethoden zijn momenteel mogelijk:

Rechnung
debet
Sofortüberweisung
Creditcard
Paypal

 

§6 Reactietijden en ontstoring

(1) Zonder SLA-contract: Zonder SLA-contract worden klanten van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) ontruimd met een responstijd van binnen 24 uur. De hotline is bemand van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur

(2) SLA8h: Klanten met een SLA8h-contract worden van maandag t/m zondag gerepareerd met een gegarandeerde responstijd van 8 uur. De hotline is 24/7 bemand.

(3) SLA4h: Klanten met een SLA4h-contract worden van maandag t/m zondag gerepareerd met een gegarandeerde responstijd van 4 uur. De hotline is 24/7 bemand.

(4) SLA1h: Klanten met een SLA1h-contract worden van maandag t/m zondag gerepareerd met een gegarandeerde responstijd van 1 uur. De hotline is 24/7 bemand.

 

§7 Klantverplichtingen

(1) De klant is verplicht de benodigde gegevens volledig en correct te verstrekken en wijzigingen onverwijld door te geven. Dit geldt met name voor adresgegevens, bankgegevens en e-mailadressen

(2) De klant verbindt zich ertoe de toegewezen wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen. Hij is verantwoordelijk voor het kiezen en gebruiken van veilige wachtwoorden. De klant beheert zorgvuldig zijn wachtwoorden en andere toegangsgegevens en houdt ze geheim. Hij is ook verplicht om voor die diensten die derden gebruiken of bestellen met zijn toegangsgegevens en wachtwoorden te betalen, voor zover hij daarvoor verantwoordelijk is.

(3) De klant is verplicht zijn systemen en programma's zo in te richten dat noch de veiligheid, de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netwerken en gegevens van Serverdiscounter of derden worden aangetast.

(4) Voor bepaalde servers heeft alleen de klant beheerdersrechten. Serverdiscounter kan deze servers niet beheren. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om beveiligingssoftware te installeren, om regelmatig informatie te verkrijgen over bekende beveiligingslekken en om bekende beveiligingslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma's of andere programma's.

(5) Aanbiedingen met een vast verkeerstarief zijn redelijk gebruiksvolumes. De klant is verplicht ervoor te zorgen dat het overeengekomen gegevensoverdrachtsvolume
niet wordt overschreden. Anders behoudt Serverdiscounter zich het recht voor om de server te beperken tot 10Mbit/s. Tenzij anders overeengekomen geldt een limiet van 10Mbit/s vanaf een volume van 10TB/maand. Alle verkeer zonder verkeersflatrate zoals colocatietarieven is hiervan uitgesloten.

(6) De klant is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn gegevens in de vorm van zijn eigen back-ups, Serverdiscounter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies. Uitgesloten zijn hier systemen met onderhoudscontracten tussen de serverdiscounter en de klant.

(7) Het gebruik van de diensten van Serverdiscounter, om malware of onrechtmatige botnets te verspreiden, om spamberichten te verzenden of voor phishing, voor inbreuk op handelsmerken en auteursrechten of piraterij, frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of ander gedrag dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving, is verboden.