GTC

§1 Preambule en toepassingsgebied

(1) De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen de klant en Serverdiscounter

(2) Van toepassing is de versie van deze AV die geldig is op het moment van het sluiten van het contract. .

De AV kunnen te allen tijde vrij worden geraadpleegd op internet via de URL http://serverdiscounter.com/agb/ en kunnen worden afgedrukt of gedownload.

(3) Klanten in de zin van deze AV kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn.

(4) Een consument in de zin van de AV is volgens § 13 BGB elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met Serverdiscounter voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

(5) Een ondernemer in de zin van de AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid volgens § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het afsluiten van een juridische transactie met Serverdiscounter. Een maatschap met rechtsbevoegdheid is een maatschap die het vermogen heeft om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan. Een ondernemer in deze zin is ook een klant die een publiek bijzonder fonds is.

§2 Onderwerp en sluiting van het contract

(1) Als full-service provider levert Serverdiscounter webhostingdiensten. De specifieke omvang van de diensten van de server discounter kan worden gevonden in de respectieve dienstbeschrijving op de website van de server discounter.

(2) De dienstbeschrijvingen op de website vormen geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.

De klant daarentegen kan een bindend aanbod doen om een hostingcontract af te sluiten door het specifieke dienstenpakket te selecteren via het online bestelformulier van Serverdiscounter. Bij het bestellen via het online bestelformulier kan de klant eerst het gewenste servicepakket selecteren en eventueel aanvullende diensten kiezen.

Nadat de gewenste diensten zijn geselecteerd, klikt de klant op de knop “Kopen” nadat hij de contractueel relevante gegevens heeft ingevoerd en de gewenste betalingsmethode heeft geselecteerd om een bindende bestelling te plaatsen. De klant moet deze voorwaarden bevestigen als onderdeel van het online bestelformulier. Nadat je op de knop “Kopen” hebt geklikt, kunnen de invoerfouten niet meer worden gecorrigeerd.

Serverdiscounter kan het contractaanbod van de klant accepteren door een schriftelijke of elektronisch verzonden opdrachtbevestiging of door het leveren van de diensten.

De overeenkomst komt dan ook tot stand door het aanbod van de klant en de aanvaarding van dit aanbod door Serverdiscounter.

(3) Voordat de bestelling bindend wordt verzonden, kan de klant zijn invoer op elk gewenst moment corrigeren met behulp van de gebruikelijke muis- en toetsenbordinvoer en met behulp van de knoppen vooruit en terug van de browser.

(4) Serverdiscounter is gerechtigd de inhoud van deze overeenkomst met instemming van de klant naderhand te wijzigen, mits de wijziging redelijk is voor de klant, rekening houdend met de belangen van Serverdiscounter. Instemming met de wijziging van het contract wordt geacht te zijn gegeven als de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt tegen de wijziging. De kennisgeving van de wijziging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de klant bij het afsluiten van het contract heeft opgegeven of per post. Serverdiscounter verplicht zich de klant te informeren over de gevolgen van het niet maken van bezwaar tegen de kennisgeving van wijziging. Als de wijzigingen in het nadeel van de klant zijn, kan de klant de contractuele relatie zonder opzegtermijn beëindigen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging.
§3 Annuleringsbeleid voor consumenten in overeenstemming met § 1 Nr. 4

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat het contract is afgesloten.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen

Metaliance ISP Systemen e.k
Friedrichstrasse 123
10117 Berlijn

Telefoon:+49 (0)30513008190

Fax:+49 (0)30513008199

e-mail: info(at)serverdiscounter.com

van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.
§4 Bijzondere bepalingen voor de ingebruikname en registratie van domeinen

(1) Voor zover de klant ook opdracht heeft gegeven tot het registreren van domeinen bij Serverdiscounter, maken de contractuele voorwaarden van de betreffende registries ook deel uit van de overeenkomst. Bij het bestellen van topleveldomeinen zijn ook de bijbehorende toewijzingsvoorwaarden voor de betreffende topleveldomeinen van toepassing. Op de ingebruikname van .de-domeinen zijn de domeinvoorwaarden van Denic eG van toepassing. De betreffende voorwaarden kunnen bij de betreffende registries en organisaties worden ingezien. In het kader van de opdrachtverstrekking voor de registratie van domeinen is Serverdiscounter alleen de aanvraag voor het domein verschuldigd aan de toekennende organisatie of registry. Serverdiscounter treedt alleen op als tussenpersoon bij de toekenning van domeinen. In het bijzonder heeft Serverdiscounter geen invloed op de toewijzing van domeinen, daarom kan Serverdiscounter geen aansprakelijkheid aanvaarden dat het gewenste domein door de registry aan de klant kan worden toegewezen of vrij is van rechten van derden.

(2) De registratie wordt uitgevoerd door Serverdiscounter in naam en voor rekening van de klant. De klant wordt ingevoerd als de domeinhouder en admin-c van het betreffende domein.

(3) Indien de registry de prijzen voor het ter beschikking stellen van domeinen verhoogt, is Serverdiscounter gerechtigd de prijzen aan te passen vanaf de ingangsdatum van de verhoging door de registry. Serverdiscounter verplicht zich de klant onmiddellijk te informeren over het tijdstip en de omvang van de prijsverhoging. Na een prijsverhoging heeft de klant een speciaal annuleringsrecht voor een periode van 2 weken tot het einde van elke maand.

(4) Bij het aanvragen van een domeinregistratie garandeert de klant dat het aangevraagde domein geen inbreuk maakt op rechten van derden en niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. De klant vrijwaart Serverdiscounter van alle aanspraken van derden, die tegen Serverdiscounter worden ingesteld wegens een vermeende inbreuk op rechten uit hoofde van het domein.

(5) Bij inbeslagname of ander verlies van het domein verplicht de klant zich Serverdiscounter onmiddellijk op de hoogte te stellen.

(6) In de context van de overdracht van het domein naar een andere provider, de annulering of wijziging van het domein, stemt de klant ermee in om de nodige medewerking te verlenen, in het bijzonder om onverwijld de nodige intentieverklaringen bij het register in te dienen.

(7) Bij de registratie moet de klant alle nodige informatie onmiddellijk en naar waarheid verstrekken. Kosten die voortvloeien uit onjuiste of onnauwkeurige informatie die door de klant is verstrekt, zijn voor rekening van de klant. In dit geval dient de klant tevens de door Serverdiscounter gemaakte kosten in verband met de registratie te vergoeden.

(8) Als een derde partij op geloofwaardige wijze rechten claimt op domeinnamen, kan Serverdiscounter de content van de klant blokkeren tot een gerechtelijke uitspraak. De klant gaat hiermee akkoord.

(9) Als de klant het contract annuleert voor het einde van de RegPhase (registratie), moet de klant de registratiekosten terugbetalen volgens de geldige prijslijst voor één jaar.

(10) Serverdiscounter is niet verplicht om de inhoud van onze klanten te controleren op mogelijke wetsovertredingen.

§5 Prijzen en betaling

(1) Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde van de Bondsrepubliek Duitsland.

(2) De wettelijke bepalingen betreffende de gevolgen van wanbetaling zijn van toepassing.

(3) Serverdiscounter behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. De klant wordt ten minste 4 weken voordat ze van kracht worden per e-mail op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in de kosten, naar het e-mailadres dat is opgegeven toen de bestelling werd geplaatst. Verhogingen van de kosten geven de klant een buitengewoon recht op annulering met een opzegtermijn van 2 weken. Verhogingen van de kosten die bekend zijn op het moment van de bestelling (bijvoorbeeld het vervallen van de tijdelijke verlaging van de kosten voor nieuwe klanten) hoeven niet apart te worden gemeld en vormen geen speciaal recht op annulering.

(4) De volgende betalingsmethoden zijn momenteel beschikbaar:

Factuur
Automatische incasso
Directe overschrijving
Creditcard
Paypal

§6 Reactietijden en foutopheffing

(1) Zonder SLA-contract: Zonder SLA-contract worden klanten van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen) ontlast van storingen met een responstijd van 24 uur. De hotline wordt bemand van maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur.

(2) SLA8h: Klanten met een SLA8h-contract worden van maandag t/m zondag ontlast van storingen met een gegarandeerde responstijd van 8 uur. De hotline is 24/7 bemand.

(3) SLA4h: Klanten met een SLA4h-contract worden van maandag t/m zondag ontlast van storingen met een gegarandeerde responstijd van 4 uur. De hotline is 24/7 bemand.

(4) SLA1h: Klanten met een SLA1h-contract worden van maandag t/m zondag storingsvrij geholpen met een gegarandeerde responstijd van 1 uur. De hotline is 24/7 bemand.

§7 Verplichtingen van de klant

(1) De klant is verplicht om de benodigde gegevens volledig en correct te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Dit geldt in het bijzonder voor adresgegevens, bankgegevens en e-mailadressen.

(2) De klant verbindt zich ertoe toegewezen wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het kiezen en gebruiken van veilige wachtwoorden. De klant moet zijn wachtwoorden en andere toegangsgegevens zorgvuldig beheren en geheimhouden. Hij is ook verplicht te betalen voor dergelijke diensten die derden gebruiken of bestellen via zijn toegangsgegevens en wachtwoorden, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk is.

(3) De klant is verplicht zijn systemen en programma’s zodanig in te richten dat noch de veiligheid, integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netwerken en gegevens van Serverdiscounter of derden worden aangetast.

(4) Voor bepaalde servers heeft alleen de klant beheerdersrechten. Serverdiscounter kan deze servers niet beheren. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om beveiligingssoftware te installeren, zichzelf regelmatig te informeren over beveiligingslekken die bekend worden en bekende beveiligingslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma’s of andere programma’s.

(5) Offertes met een vast tarief voor verkeer zijn fair-use volumes; de klant is verplicht ervoor te zorgen dat het overeengekomen volume voor gegevensoverdracht niet wordt overschreden.
niet wordt overschreden. Anders behoudt Serverdiscounter zich het recht voor om de server te beperken tot 10Mbit /s. Tenzij anders overeengekomen, wordt een beperking tot 10Mbit/s van kracht vanaf een volume van 10TB / maand. Dit geldt niet voor alle tarieven zonder vast tarief voor verkeer, zoals colocatietarieven.

(6) De klant is verantwoordelijk voor het veiligstellen van zijn gegevens in de vorm van eigen back-ups, Serverdiscounter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens. Uitgesloten hiervan zijn systemen met onderhoudscontracten tussen Serverdiscounter en de klant.

(7) Het gebruik van de diensten van Serverdiscounter voor de verspreiding van malware of misbruik van botnets, voor het verzenden van spamberichten of voor phishing, voor inbreuk op handelsmerken en auteursrechten of piraterij, frauduleuze of bedrieglijke praktijken, namaak van producten of ander gedrag dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving is verboden.